Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina Web, i de la qual és propietària i titular CAFÉS CARACAS, S.L.U., (d'ara endavant, “CAFÈS CARACAS”) amb domicili social en la C/ Pamplona, 82 CP: 08018 – Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 36412, foli 213, inscripció 13 amb fulla B14853, amb CIF: ESB08701567, i les persones físiques i/o jurídiques (d'ara endavant, “CONTRACTANT”) que manifestin la voluntat de contractar aquests serveis mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d'aquest lloc web.

Les sol·licituds de productes del CONTRACTANT constitueixen les condicions particulars a les quals van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT deu necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la contractació del servei. Al CONTRACTANT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels serveis concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda de productes entre CAFÈS CARACAS i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través d'aquest lloc web.

PRIMERA. LEGISLACIÓ APLICABLE.-

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa al Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SEGONA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.-

Per les presents Condicions Generals, CAFÈS CARACAS es compromet a subministrar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web a canvi d'un preu cert.

Mitjançant la compra dels serveis disponibles en aquesta pàgina Web el CONTRACTANT declara que:

  1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
  2. Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

TERCERA. - ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.-

CAFÈS CARACAS es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals a qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a la compra de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina Web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina Web al moment que el CONTRACTANT contracti els corresponents serveis.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DE CAFÈS CARACAS.-

4.1. Responsabilitat CAFÈS CARACAS. En cap cas serà responsable en relació amb:

4.1.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de reserva o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, CAFÈS CARACAS es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.1.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

4.1.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

4.2 Exclusió del dret de desistiment:

D'acord a l'establert en l'art. 103 C del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment queda expressament per aquells productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.-

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per endavant l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Import.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalat a la pàgina Web i el que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels serveis que apareixen en el lloc web inclouen l'IVA, l'import del com serà calculat al moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:

  • Targeta crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent en el lloc web. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat a l'ús de la targeta utilitzada a aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos a l'establert en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.
  • PayPal: per la qual cosa el CONTRACTANT manifesta tenir activa un compte amb aquest proveïdor de serveis de pagament, acceptant les condicions d'aquest servei.

SISENA.- RESPONSABILITAT.-

6.1.- CAFÈS CARACAS en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

6.2.- CAFÈS CARACAS es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Així mateix, CAFÈS CARACAS col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SETENA.- DRETS D’AUTOR.-

CAFÈS CARACAS informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés CAFÈS CARACAS. CAFÈS CARACAS pot establir links o hipervincles a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses, podrà sol·licitar a qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.-

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la contractació a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que es disposa en l'article 29 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

NOVENA.- NUL·LITAT DE CLÀUSULES.-

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.